Vodovodní přípojka

Navrtávka vodovodního řadu
Navrtávka vodovodního řadu

Podle technické normy se vodoměrná sestava umísťuje buď v objektu, nebo ve vodoměrné šachtě mimo objekt.

Umístění v budově

U podsklepených budov zpravidla v podzemním podlaží, maximálně 2 metry od obvodové zdi ve výšce 20 až 120 cm nad podlahou. Vždy na suchém a větratelném místě chráněném proti zamrznutí. V nepodsklepených budovách je preferováno umístění do mělké šachty (např. pod chodbou), popřípadě lze vodoměr umístit do skříňky nebo výklenku ve stěně chodby.

Umístění mimo budovu

Provádí se v případě, že vodoměr nelze umístit v budově. V těchto případech se zřizují vodoměrné šachty, které se umísťují na pozemku u připojeného objektu, těsně u hranice nemovitosti. Rozměry vodoměrné šachty se stanoví dle velikosti vodoměrné sestavy, přičemž minimální doporučená šířka je 90 cm a výška 150 cm. Vodoměrná šachta musí být zabezpečena proti vniknutí nečistot, podzemní a povrchové vody, musí být přístupná a odvětraná. Vstupní otvor musí mít světlost minimálně 60 cm. Vodoměrná šachta slouží pouze pro umístění vodovodního potrubí a vodoměru. V současnosti se používají především prefabrikované šachty vyrobené z plastu.

Vodovodní přípojka je potrubí, které spojuje rozvodnou síť vodovodu pro veřejnou potřebu (městský vodovod) s vnitřním vodovodem. Je to samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li osazen vodoměr, pak k hlavnímu uzávěru vnitřního vodovodu.

Pro jednoho odběratele vody se zřizuje zpravidla jedna vodovodní přípojka, výjimky povoluje provozovatel vodovodu. Trasa přípojky má být co nejkratší, bez zbytečných lomů a má být kolmá na připojovanou nemovitost. Má být uložena v nezámrzné hloubce, která se stanoví podle místních podmínek. Potrubí přípojky se navrhuje s minimálnímsklonem 0,3 % a má stoupat směrem k vnitřnímu vodovodu.
Materiálem potrubí vodovodní přípojky je obvykle HDPE, pro přípojky s průměrem nad DN 80 tlaková litina.
Napojení potrubí vodovodní přípojky na vodovodní řad se provádí pomocí navrtávky nebo vsazením odbočky (Lt)

Vodoměrná sestava umístěna ve sklepě
Vodoměrná sestava umístěna ve sklepě